busoms.png
  1. Inleiding

Onze BuSO-school bevat opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2, type 2 en type 3. Daarbinnen situeren zich ook leerlingen met ASS en leerlingen met gedragsproblemen (GES).

Binnen de BuSO-school is er ook een geïntegreerde werking (GIW) in samenwerking met BuBaO. Deze GIW heeft een volledig aparte visie en werking.
Wat volgt, is de visietekst van de BuSO-school zonder de geïntegreerde werking.

  1. Visie

In onze school zagen we de voorbije jaren in alle doelgroepen een wildgroei aan individuele trajecten ontstaan. Ook therapeutische zorgvragen werden veel vaker gesteld. Leerlingen hadden steeds meer nood aan duidelijkere afspraken en meer rustmomenten. Gevolg: klassamenstellingen werden aangepast om tot werkbare groepen te komen, er werd vooral oplossingsgericht gedacht met steeds optimale ontwikkelingskansen voor de leerlingen als doel.

Leerkrachten bleven echter met vragen zitten want de problemen bleven voortduren.
We stelden onszelf de vraag: wie zijn onze leerlingen, wat bindt hen, waar verschillen ze van elkaar met focus op hun eigen toekomstperspectief. We brachten onze leerlingen dus opnieuw in kaart.

Zo kwamen we tot ons clusterverhaal, een schooleigen verhaal waarin we drie mogelijke ontwikkelingsperspectieven voor onze leerlingen vooropstellen gebaseerd op de ontwikkelingsdomeinen wonen, werken, vrije tijd.

  1. Ontwikkelingsperspectief 1: accent ligt op “Wonen - Vrije tijd”.
  2. Ontwikkelingsperspectief 2: accent ligt op “Wonen – Werken”.
  3. Ontwikkelingsperspectief 3: accent ligt op “Werken”.

Om beter aan de Specifieke Opvoedings-en onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen, koppelden we aan elk ontwikkelingsperspectief een clusterwerking.

Cluster 1 wonen/vrije tijd Bevorderen van zelfredzaamheid op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijke vlak.
Vrije tijd leren invullen, open staan voor, genieten van… .
Cluster 2 wonen/werken

Sociaal aanvaardbaar gedrag binnen woon- en leefsituatie, taken uitvoeren i.f.v persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke zelfredzaamheid.

Binnen gekende omgeving en met controle werktaken uitvoeren.
Cluster 3 werken

Sociale vorming die leidt tot integratie in een beschermd leef- en werkmilieu, mogelijke arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

2020 afb Buso organigram

Vanuit de beeldvorming oriënteren we de leerling naar een welbepaalde cluster. Waar nodig is in overleg een heroriëntering naar een andere cluster mogelijk.

Met behulp van onze clusterwerking, gebaseerd op ontwikkelingsdoelen, accentdomeinen en ontwikkelingsperspectief, proberen we rust en duidelijkheid te installeren.

  1. Clusterprofiel

2020 afb Buso clusters