busoms.png

 OV1 OV2  A-werking GiW 

 

OV1

We willen leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking een persoonlijke, sociale en motorische vorming geven zodat een optimale integratie in een beschermd leefmilieu mogelijk wordt.
Het is ons doel deze jongeren voor te bereiden op verder verblijf in hun thuismilieu, in een dagcentrum of in een beschermde woonvoorziening.

Klassenindeling

De leerlingen worden over de verschillende klassen verdeeld op basis van hun mogelijkheden en leeftijd.
Jonge leerlingen gaan naar 1ste fase waar de klemtoon gelegd wordt op aanleren van verschillende technieken en vaardigheden.
Rond de leeftijd van 18 jaar gaan ze dan over naar de 2de fase. Binnen deze fase worden die vaardigheden verder uitgebouwd met de klemtoon op zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid.

Meer informatie vindt u in de infobrochure vanaf pagina 10.

Naar boven

 

OV2

We willen leerlingen met een matig verstandelijke beperking een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining geven teneinde ze voor te bereiden op tewerkstelling in een beschutte werkplaats.


Aandachtspunten
> Voorbereiden op tewerkstelling in een beschermd arbeidsmilieu;
> Voorbereiden op een beschermde woonvorm;
> Aanbieden van polyvalente arbeidstraining;
> Oefenen van motorische vaardigheden (fijne en grove motoriek) zo ruim en sterk mogelijk;
> Bijbrengen van gepaste attitudes en werkhoudingen;
> Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling in functie van zijn toekomst;
> Inoefenen van algemene en sociale vaardigheden die nodig zijn voor een goede integratie in de samenleving.

 Meer informatie vindt u in de infobrochure vanaf pagina 18.

Naar boven. 

 

 

A-werking 

In de A-werking zitten leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornissen) gecombineerd met een verstandelijke beperking.
In onze werking baseren we ons op TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children).
Nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden (vb. communicatie, zelfredzaamheid, vrije tijd, …) met visuele en auditieve ondersteuning in een veilige en duidelijke omgeving.
De leerlingen van de S-klas (Structuurklas) vinden aansluiting in de A-werking omdat zij net als leerlingen met ASS nood hebben aan een
duidelijke en veilige omgeving. De leerlingen van de G-klas (Gedragsklas) kunnen ook goed aansluiten bij de A-werking omdat deze werking individueel georganiseerd is, waarbij het accent ligt op de individuele noden en vaardigheden van de leerlingen.
We hebben 8 klassen:
* 1ste fase OV2
* 2de fase OV2
* Middenklas OV1
* Middenklas OV1
* 2 klassen Redzaamheid OV1
* S-klas: structuurklas - gedefinieerd type3 OV1
Binnen onze A-werking maken we een onderscheid tussen de Algemene en Sociale Vorming (ASV) en de Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Meer informatie vindt u in de infobrochure vanaf pagina 28. 

Naar boven.  

 

GiW (Geïntegreerde werking) 

De GiW is er voor volgende doelgroepen:

  • Kinderen / jongeren met een meervoudige problematiek ( Wijland )
  • Kinderen / jongeren met ernstige gedrags- en /of emotionele problemen en een ernstige en diep verstandelijke handicap ( Parol )

 Meer uitleg vindt u op deze pagina's.

Naar boven.